دوره آموزش زبان به نوجوانان
دپارتمان

نوجوانان

دوره آموزش زبان به نوجوانان

هدف اصلی در این دوره ها آموزش اصولی زبان به نوجوانان 12 سال به بالا است

هدف اصلی در این دوره آموزش اصولی زبان به نوجوانان 12 سال به بالا است که با کمک سیستم آموزشی پیشرفته آموزش زبان را به شکلی به روز و حرفه ای به ایشان انجام دهد.